IGP-metoden

Individ-Gruppe-Plenum tilnærming sikrer større grad av medvirkning, at alles ideer og tanker blir hørt. 

IGP er en metode der deltakere i en arbeidsgruppe får muligheten til å tenke litt for seg selv (individ), før de presenterer deres tanker og ideer innen et emne/problemstilling i gruppen. Gruppene er oftest på 3-6 deltakere og kan utgjøre en av flere grupper. Under gruppepresentasjonen får alle deltakere si hva de har tenkt etter tur. Det gjøres enten ved at hver deltaker får fortelle alt de har på en gang, eller at de bare får si en ting før neste person får ordet. Den siste modellen brukes når det er snakk om at hver deltaker har mange ideer. På den måten vil ikke siste deltaker sitte og oppleve at alt er sagt allerede. Samtidig vil alle få større opplevelse av å bidra til fellesoppgaven og man skaper eierskap. Denne siste varianten kalles rekkefremlegg. Til slutt kan gruppen presentere hva de har kommet opp med i plenum (hvis det er flere grupper) Metoden kan også brukes helt enkelt ved at lederen for et møte setter av tid til individuell arbeid før gruppediskusjon. Da kan man kalle det en IG - uten plenumsdelen. Ideen er at de som trenger å tenke før de snakker får anledning til det, samtidig som at man kan lytte til hva de andre sier uten å glemme hva en selv skal si - fordi det har man jo allerede skrevet ned. På denne måten unngår man at det blir en diskusjon, men en dialog der alle blir hørt og flest mulig bruker tiden sin på å lytte og forstå hva de andre sier. Det er også vanlig at man under rekkefremlgget ikke kommer med motforestillinger til det som deltakerne har tenkt, men hellere stiller undersøkende spørsmål. Motforestillingene tas samlet etterpå i en ny IGP-runde når alles ideer og forestillinger har blitt til "felles-ideer".

Det er også vanlig at man utnevner en ordstyrer eller viddevakt som har ansvar for å holdedeltakerne på oppgaven, samt en tidstaker så alle deltakere får ca like lang tid og at tidene ellers blir holdt. 

Under her ses et eksempel på en IGP tilpasset fremtidsbildeskaping. I denne varianten er det satt av 5 min til at gruppen får felles forståelse for oppgaven, så det ikke brukes unødig tid på misforståelser.