Fremtidsbildeskaping

Fremtidsbildeskaping har vært den innledende hovedaktiviteten til nettverket da vi begynte med prosjektet "Sammen skaper vi fremtiden - region Nordmøre 2040". Denne aktiviteten er en lengere prosess som involverer mange aktører på flere nivå og over et lengere tidsspenn. Vi brukte ca. 1 år på å få laget et felles fremtidsbilde for region Nordmøre. Det har vært brukt flere prosessverktøy, bla IGP, gallerivandring og gavepakkemetoden.

 

 I denne artikkelen vil vi beskrive hvordan det regionale bildet har blitt skapt gjennom flere prosesser både på regionsnivå, i kommunene og i enhetene - og hvordan disse henger sammen. Det har i alt vært involvert 10 kommuner, 80 barnehager og 45 skoler, men deres interne og eksterne deltakere. Man kan lage fremtidsbilde i en enkelt organisasjon på kortere tid.

Vi begynte med å modellere fremtidsbildeskaping på regionsnivå ved hjelp av en IGP (Individuell - Gruppe - Plenum). I denne modelleringen deltok både politikere, kommunalsjefer, rådgivere, enhetsledere, mellomledere, tillitsvalgte, ressurslærere foresatte, næringslivsrepresentatnter og elever fra alle kommunene på Nordmøre - i alt over 150 personer fordelt i grupper på ca 5-6 pers på tvers av roller/aktører.

IGP'en hadde et spørsmål som lignet på dette: Hvordan ønsker du at fremtiden skal bli og hvordan må da fremtidens barnehager og skoler være? Det viktigste ordet er "ønsker", man kan også bruke "drømmer om" men ikke "tror". Erfaringen vår er at hvis "tror" brukes blir det åpnet for at noen deltakere fokuserer på det de frykter for kan skje i fremtiden, og at dette tar energien ut av prosessen. Så viktig å være streng på dette på forhånd.

I IGP'en får hver deltaker ca 10 min til å tenke og skrive egne tanker og drømmer ned (I). Vi brukte Post-it-lapper og deltakerne skulle skrive en ting på hver lapp. Deretter brukes ca 30 min på rekkefremlegg der gruppemedlemmene en etter en legger frem et bilde/drøm/postitt- lapp hver (G). De får ikke lov å legge frem alle sine drømer på en gang - for da vil siste mann sitte igjen og ikke få oppleve å bidra (viktig). Når alle har lagt frem et bilde begynner man forfra ved første deltaker igjen - til alle drømmer/ bilder av den ønskede fremtiden er kommet på bordet. Det er i denne omgangen ikke lov å være kritisk til hverandres ideer, men det er lov å stille undersøkende spørsmål. Deretter sorterer deltakerne lappene og snakker sammen om hvordan disse henger sammen(P).

Nå er det flere muligheter for å få alle bildene lagt sammen og lage et felles bilde. 

Om det er svært mange grupper (over 6): settes gruppene sammen to og to eller flere for å lage et felles bilde av de bildene som bringes. (ca 30 min) Deretter presenteres de sammenlagte bildene i plenum, hvilket kanskje er 3-5 stykker - eller flere. Det kan være klassevis, skolevis, barnehagevis, eller kommunevis. Eller andre relevante inndelinger alt etter fora og hvilke deltakere som er med. Til slutt samles bildene i et bilde av en koordineringsgruppe. Dette bildet valideres ved å bli sendt tilbake i til deltakerne for å sjekke om alt er med.

Det velges ikke de ideene og drømmene som det er enighet om eller flertall for - alt skal med. Dette kaller vi additiv metode. Dette gjøres for å ikke miste den lille spæde ideen som ikke er sterk nok til å overleve en flertallsavgjørelse. Det kan nemlig veldig godt være her det nye og nyttige ligger.

Denne prosessen gjennomføres i folkemøter, på skoler, i barnehager, der man kan invitere både elever, foreldre, politikere, ansatte og helst blande disse aktørene så det blir heterogene grupper under fremtidsbildeprodukajonen.

Når man har laget mange bilder og gitt alle aktører anledning til å delta og bidra, samles bildene til et kommunebilde, som løftes tilbake i regionen.

Alle kommuner bringer til slutt deres fremtidsbilde inn i regionsmøtet. Føres kjøres det en "gallerivandring" (se liste med prosessverktøy) der alle kommunene får presentere deres bilde. Deretter kjøres prosessen med å sambygge bildene som beskrevet over. Når det bare er to bilder igjen, brukes "gavepakke" metoden for å lage et felles bilde. Å "dele gaver ut" gjøres ved at hver av de to gruppene som er igjen med hver deres fremtidsbilde, skriver Post-it-lapper med de ideene/drømmene som er på deres bilde og går over til den andre gruppen og levere lappene so gaver. Den andre gruppen mottar "gaven" med fremtidsdrømmen og sjekker om de allerede har den i sitt bilde. Hvis så legges lappen til side, hvis ikke skrives drømmen/ideen inn i deres fremtidsbilde. Dette gjøres for begge grupper. Til slutt så vil det fremstå to like fremtidsbilder med samme elementene.

God arbeidslyst :)