Barnehageopptak i Surnadal

For å få rett til barnehageplass etter Barnehagelova, må du søkje innan fristen for hovudopptaket, som i Surnadal kommune er 15. februar kvart år.

Kven har rett på plass?

Dersom barnet fyller eitt år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innan utgangen av august. Dersom barnet fyller eitt år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innan utgangen av den månaden barnet er født. Retten til barnehageplass følgjer av Barnehageloven § 12 a

Når er det opptak?

Hovudopptaket skjer om våren, med søknadsfrist 15. februar.

Suppleringsopptak

Det blir gjort suppleringsopptak gjennom heile året, og det blir tildelt plass dersom det er ledig kapasitet. Eit barn som er oppteke, er sikra plass fram til skulestart.

Hovudopptaksområda i kommunen

a) Bøfjorden
b) Bæverfjord
c) Mo
d) Stangvik
e) Todalen
f) Nedre Surnadal

Barn som bur i Nedre Surnadal skulekrets skal i hovudsak få tilbod om plass i Midtigrenda, Øye og Skei eller Bårdshaugen (privat) barnehagar. Desse barnehagane blir sett på som eitt opptaksområde, og det vil bli tildelt plass i den barnehagen det er ledig plass.

Klage

Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass.
Du kan også klage viss du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt.
Ved supplerande opptak kan berre søkjarar til barnehagen som har rett til prioritet, klage.

Klagefristen er normalt tre veker frå du mottok vedtaket.

Klagen skal vere skriftleg
Klagen sender du til den instansen som har fatta vedtaket.

Meir informasjon om klageretten finn du i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Hvis kommunen finn at barnet ditt skulle fått tilbod om den ønskte plassen, skal det tilbydast første ledige plass etter at barn med lovfesta rett til prioritet er tilbode plass.
Viss du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Her er skjema du kan bruke for å legge inn klage

Vedtekter

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL