Forslag til reguleringsplan for Syltøran - Brattørskogen er lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er sett til 8. april.

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge eit forslag til forskrift om nedgravde oljetankar i Surnadal kommune ut til offentleg ettersyn. Sjå vedlagt dokument.

Merknadar sendast til post@surnadal.kommune.no innan 27.01.2020

 

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge eit forslag til forskrift om tidsfristar for saker som krev oppmålingsforretning i Surnadal kommune ut til offentleg ettersyn. Sjå vedlagt dokument.

Merknadar sendast til post@surnadal.kommune.no innan 27.01.2020

 

Formannskapet i Surnadal kommune har lagt ut Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 til offentleg ettersyn med høyringsfrist 11.12.2019. Sjå vedlagte dokument:

Saksprotokoll FS, 26112019, Sak 69/19, Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 (PDF, 202 kB)

Økonomiplan 2020-2023 - Høyringsdokument (PDF, 3 MB)

Høyringsuttalelsar sendast til post@surnadal.kommune.no. innan 11.12.2019

Kartverket har gjort fleire namnevedtak:

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

I medhald av plan- og bygningslova §§ 9-3 og 11-15 har Surnadal kommunestyre, i møte 25.05.2018 i sak 38/18, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområda på Nordmøre, for sitt område.

Vedtaket kan ikkje påklagast.

Meir informasjon og plandokument finn du her.