Partssamarbeid

Partsamarbeid, involvering og mobilisering av alle aktørene i og rundt oppvekstsektoren er en helt sentral strategi i satsningen "Sammen skaper vi fremtiden". Det faglige grunnlaget har vi fra flere aktører i IMTEC og KS-konsulent. 

De kommunale ledere har ansvar for å skape møtearenaer der aktørene kan  arbeide samskapende og kommunikativt med både visjonsarbeid, målarbeid, planlegging og utvikling av neste praksis i oppvekstsektoren.

Aktørene i arbeidet er:

Ledere, ansatte, foresatte, elever, tillitsvalgte, politikere, næring, helse, PPT m.m.