Karen Seashore Louis - eierskapets effekt på elevenes læring

Karen Seashore Louis er ansatt ved Universitetet i Minnesota, avdeling for organisasjon og ledelse.

Louis er opptatt av eierskapets effekt på elevenes læring, og argumenterer for at en prosessorientert strategi må ha en sentral rolle i denne sammenhengen.

Den prosessorienterte strategien forutsetter en læringslogikk som må utvikles også på kommunalt nivå. For å øve på dette modellerer vi i Nettverk Nordmøre strategier på regionalt nivå. Den prosessorienterte strategien innebærer at en primært ser kvalitetsarbeid som et spørsmål om felles kunnskapsutvikling og meningsskaping gjennom kommunikative prosesser, og at en søker å utvikle ny kunnskap i læringsorienterte møter på tvers av både faglige og politiske skillelinjer.

Seashore Louis & Leithwood (2010) har forsket på dette, og de har funnet at følgende eierpraksiser er helt sentrale for å styrke barnas/elevenes utvikling og læring:

1. Eiere må etablere klare forventninger på tvers, for å øke sammenheng, koordinering, og synergi i forbedringsarbeid over tid.

2. Eiere bør kombinere en støtte til arbeidet med å implementere, forventninger med differensiert støtte basert på behovene til den enkelte enhet.

3. Eiere bør diskutere hvordan man utøver effektiv lederskap gjennom tilsiktet lederutvikling som inkluderer både formelle faglige utviklingsaktiviteter og kollegial arbeid.

4. En av de mest produktive måter for eier å legge til rette for kontinuerlig forbedring, er å utvikle de ansattes evne til å bruke formativ vurdering av barn og ungdoms fremgang.

5. Eier bør bestrebe seg for kontinuitet i lederskapet.

6. Eier må overvåke og opprettholde høyt nivå på og sette ambisiøse mål for barnas/ ungdommenes læring som går utover ferdighetsnivåer på standardiserte tester. Forbedringsarbeid som utelukkende fokusere på dårlige resultater er ikke en produktiv strategi for kontinuerlig forbedring.

Kilde:

Seashore Louis, K.& Leithwood K., 2010 Learning from Leadership: Investigating the Links to Improved Student Learning.

http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-Learning.pdf